مطالب توسط fooladyazd

ایده طراحی لوگو فولاد یزد

موضوع‭ ‬بسیار‭ ‬مهمی‭ ‬که‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬کلمه‭ ‬فولاد‭ ‬یک‭ ‬کلمه‭ ‬عامی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بقیه‭ ‬رقبا‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬بهره‭ ‬می‌برند‭ ‬و‭ ‬وجه‭ ‬تمایز‭ ‬در‭ ‬کلمه‭ ‬یزد‭ ‬است‭. ‬پس‭ ‬بهتر‭ ‬است‭ ‬ایده‭ ‬بصری‭ ‬را‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬یزد‭ ‬انتخاب‭ ‬کنیم‭.‬ علاوه‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬ساختار‭ ‬حروف‭ ‬می‌بایست‭ ‬کلماتی‭  ‬همچون‭ ‬مدرن‭ ‬بودن‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬اصالت‭ ‬و‭ ‬قدرت‭ […]

فولاد‭ ‬اقتصادی‭ ‬چیست؟

فولاد‭ ‬اقتصادی‭ ‬چیست؟‭ ‬در‭ ‬ساختمان،‭ ‬وجه‭ ‬تمایز‭ ‬فولاد‭ ‬اقتصادی‭ ‬با‭ ‬سایر‭ ‬فولادهای‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬بازار،‭ ‬کاهش‭ ‬هزینه‭ ‬تمام‭ ‬شده‭ ‬برای‭ ‬دستیابی‭ ‬به‭ ‬واحد‭ ‬استحکام‭ (‬استقامت‭) ‬است‭. ‬بدین‭ ‬معنی‭ ‬که‭ ‬هر‭ ‬چه‭ ‬هزینه‌ی‭ ‬یک‭ ‬واحد‭ ‬استقامت‭ ‬کمتر‭ ‬باشد‭ ‬آن‭ ‬فولاد‭ ‬اقتصادی‌تر‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭.‬ محصولات‭ ‬فولاد‭ ‬یزد‭ ‬اساس‭ ‬تمایز‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اقتصادی‭ ‬کردن‭ ‬مصرف‭ ‬فولاد‭ ‬در‭ […]